قطعات ویژه نسوز ریختنی

انواع قطعات ویژه نسوز ریختنی اعم از

دلتای سقف کوره های قوس الکتریکی

لنس های دمش گاز خنثی

آجر های مشعل

ادامه مطلب...

جرم های ریختنی با دانسیته های مختلف

انواع جرم های ریختنی با دانسیته های مختلف

انواع جرم های ریختنی Self Flow– ULCC – LCC – MCC

انواع جرم های ریختنی کرومیتی ، آلومینایی ، سیلیسی ، منیزیتی ، سلیکون کاربیدی

ادامه مطلب...

پوشش های نسوز سرامیکی

انواع پوشش های نسوز سرامیکی با ضخامت مختلف و مقاوم به شک حرارتی

مورد کاربرد در محیط های

اسیدی

ادامه مطلب...

ملاتهای شاموتی – آلومینی – منیزیتی – سیلیسی – گراف باند

انواع ملاتهای

شاموتی

آلومینی

منیزیتی

ادامه مطلب...

left