انواع قطعات ویژه نسوز ریختنی اعم از

تاندیش دام

آجر های مشعل

آجر ضربه گیر تاندیش

لنس های دمش گاز خنثی

آجر مقر نازل ها ( WELL BLOCK )

دلتای سقف کوره های قوس الکتریکی

نازل های تاندیش با سایز های مختلف

بلوک های بالایی و پایینی کوره های القایی

انواع آجر های نگهدارنده و تقسیم کننده ریختنی با درصد آلومینا ، استحکام فشاری و شک پذیری مختلف ( انواع آجر های ریختنی با اشکال مختلف و متفاوت )

 

n1
n2
n3
n4