انواع پوشش های نسوز سرامیکی با ضخامت مختلف و مقاوم به شک حرارتی

مورد کاربرد در محیط های

اسیدی

بازی

خنثی ( لنس های دمش گاز اکسیژن و کربن )

 

n1
n2
n3
n4